Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

Aktuálně
Programy dotací a návratných finančních výpomocí MČ Praha 3 v roce 2018.


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o dotačních programech z Dotačního fondu MČ Praha 3 a Programu pro poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 schválených Zastupitelstvem MČ Praha 3 na rok 2018.

Dotační programy.

Dotační systém městské části Praha 3 je zaměřen na podporu širokého spektra veřejných sociálních, zdravotních, kulturních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny.
Lhůta pro podání žádosti:  1. 11. – 30. 11. 2017

Kompletní podmínky najdou žadatelé na webu MČ Praha 3 na adrese:
http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/dotace/dotace-2018


Fond obnovy a rozvoje MČ Praha 3.

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 slouží k zajištění územního rozvoje a zlepšení technického stavu objektů v majetku fyzických i právnických osob na území městské části Praha 3 v rámci péče městské části Praha 3 o všestranný rozvoj svého území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
Lhůta pro podání žádosti:  1. 11. 2017 – 31. 1. 2018 

Kompletní podmínky najdou žadatelé na webu MČ Praha 3 na adrese:
http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/fondy/fond-obnovy-a-rozvoje


 Zdroj:   webové stránky MČ Praha 3    http://www.praha3.cz

Praha 30.10. 2017


Zpět
Informace o posílení práv vlastníků jednotek
.

 

Vážení klienti,

1. prosince letošního roku nabude účinnosti zákon č. 291/2017 Sb., který novelizuje občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon.

Novelizací dojde k posílení práv vlastníků jednotek, resp. samotného SVJ, a to v oblasti vymáhání pohledávek SVJ za jednotlivými vlastníky jednotek.

Podle důvodové zprávy je cílem novely zakotvení principu, který by znamenal, že pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky by byly uspokojovány přednostně z výtěžku z prodeje jednotky, a to do výše jedné desetiny tohoto výtěžku. Upřednostnění těchto pohledávek má umožnit lepší vyvážení práva věřitelů, kdy je doposud zástavní věřitel v nepoměrně lepším postavení než SVJ či vlastníci jednotek, a posílí se tak vymahatelnost těchto pohledávek.

Praha 9.10. 2017


Zpět
Informace ke změně občanského zákoníku provedená zákonem 460/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016
.

 

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že zákonem č. 460/2016 došlo k první novele občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., která se dotkla rovněž společenství vlastníků jednotek (SVJ), konkrétně problematiky názvu SVJ. 

Doposud dle ustanovení § 3042 občanského zákoníku platilo, že odporuje-li název právnické osoby (tedy i SVJ) ustanovením občanského zákoníku, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům občanského zákoníku do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. 

Výše uvedená novela občanského zákoníku tento požadavek odstranila: SVJ vzniklá do 31. prosince 2013 tak nejsou povinna uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 1200 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku.

Praha 9.10. 2017


Zpět
Pražské vodovody a kanalizace
.

 

Vážení klienti,

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) přináší dárek pro své zákazníky.
Od 1. ledna 2016 sjednala PVK pro své smluvní zákazníky pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem.
Pro každého zákazníka PVK s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody je k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Zdarma k Vám přijede asistenční služba a provedeodborné potřebné k odstranění nouzové situace v rozsahu 2 hodin. Neplatíte za výjezd vozidla ani provedené nezbytné práce.
Asistenční služby zahrnují DOMÁCÍ ASISTENCI a REFUNDACI ÚNIKU VODY a zákazník má na ně nárok, pokud:

Bez odkladu ohlásí nouzovou situaci na telefonní číslo 212 812 212, uvedené na kontaktní kartičce. 

Nahlásí jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo a adresu odběrného místa pro možnost identifikace zákazníka.
Upřesní podrobnosti pro zajištění domácí asistence.

Více zde. 

nebo webové stránky PVK: 

http://www.pvk.cz/zakaznici/asistencni-sluzba-pro-nouzove-situace/

Praha 27.3. 2017


Zpět
Programy a dotace poskytované MČ Praha3.


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení programu pro poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 a na vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 včetně zásad pro jejich poskytování, které schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 3.

Využití těchto programů má široké uplatnění při opravách nebo rekonstrukcích bytových domů na území MČ Praha 3.
Bližší informace o o těchto programech a podmínkách jejich využití najdete na těchto webových stránkách MČ Praha 3: 

http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/fondy/fond-obnovy-a-rozvoje 
http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/fondy/dotacni-fond 

nebo také v sekci „Ke stažení“ na webu LBD Praha 3 (www.lbd-praha3.cz).

Zdroj:   webové stránky MČ Praha 3    http://www.praha3.cz

Praha 27.10. 2016


Zpět
Informace z činnosti MČ Praha 3.


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na nově připravované záměry MČ Praha 3, které byly uveřejněny na webu MČ Praha 3 a též uveřejněny v Radničních novinách č. 9, které by měly být prospěšné pro SVJ, bytová družstva a vlastníky nemovitostí. 


  1)   Antisprejerský program.

Rada MČ schválila záměr realizace antisprejerského programu, kterého se mohou zúčastnit všichni vlastníci nemovitostí na území MČ Praha 3. MČ Praha 3 zajistí průběžné odstraňování graffiti na své náklady a osloví písemně cca 4000 vlastníků nemovitostí, se kterými pak podepíše smlouvu. Pilotní část programu má být spuštěna na podzim roku 2016.

    2)   Kompostéry.

V Radničních novinách č. 9 jsou uvedeny informace o uspořádání ankety k projektu „Kompostéry“. MČ Praha 3 plánuje požádat o dotaci na pořízení kompostérů v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí. Tyto kompostéry by byly zapůjčeny zájemcům zdarma a po 5 letech by přešly do vlastnictví občanů. Anketní lístek je součástí Radničních novin. Anketní lístek lze doručit do podatelny MČ nebo e-mailem na adresu: podatelna@praha3.cz do 30. 9. 


Zdroj:   webové stránky MČ Praha 3    http://www.praha3.cz

Praha 19. 9. 2016


Zpět
Informace pro členy a klienty LBD Praha 3.


Vážení klienti,

LBD Praha 3 zajistilo v rámci podpory péče o zdraví financování a instalaci venkovních posilovacích strojů (šlapadel s lavičkami), které jsou určeny pro rehabilitační cvičení, zlepšení fyzické kondice a relaxaci jak členů LBD Praha 3, tak i ostatních obyvatel domů přiléhajících ke vnitrobloku, který je ohraničen ulicemi Křížkovského, Ševčíkova, Kubelíkova a Slavíkova v Praze 3. Posilovací stroje jsou umístěny uvnitř vnitrobloku na pozemku ve vlastnictví LBD Praha 3.
Dbejte prosím pokynů uvedených na šlapadlech a udržujte pořádek v okolí laviček. 

Děkujeme

Praha 12. 9. 2016


Zpět


HAVARIJNÍ SLUŽBA LBD Praha 3 - non stop linka:
 
226 227 277


Vážení klienti,

představujeme Vám novou koncepci havarijní služby, kterou jsme pro Vás připravili v rámci zlepšení kvality našich služeb.

Havarijní služba je nově od 1. 8. 2016 zajišťována naším smluvním partnerem firmou JANPE v oborech: voda, topení, plyn, elektro a čištění kanalizace nepřetržitě 24 hodin denně, ve všední dny, o sobotách, nedělích a dnech pracovního klidu.

V případě havárie vody, kanalizace, plynu a elektro lze objednat zásah havarijní služby telefonicky na telefon č. 226 227 277 přímo na non stop dispečink firmy JANPE - smluvního partnera LBD Praha 3. Pracovník dispečinku přijetím hovoru z tohoto telefonního čísla havarijní služby LBD Praha 3 identifikuje, že se jedná o klienta LBD Praha 3.
Zásah havarijní služby může objednat v pořadí - člen statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva (dále jen SVJ/BD), v případě jejich nepřítomnosti vlastník jednotky a v případě jeho nepřítomnosti pak i nájemce jednotky.
Na dispečink nahlaste údaje o volajícím, adresu domu, místo závady v bytu nebo společných částech domu a dále specifikujte havárii a dohodněte pro zasahujícího technika způsob zajištění přístupu do domu (technik nebude mít klíče od domu – v nočních hodinách ani o svátcích mu je nemůže předat ani správce objektu LBD Praha 3).

Za provedení vlastního zásahu havarijní služby
je stanoven poplatek 300,- Kč + DPH za výjezd/akci.
Cena práce za 1 hodinu (i započatou) činí 350,- Kč + DPH. Cena za dopravu, manipulaci – dopravné je účtována paušální částkou 300,- Kč + DPH.  

Tato cena za provedené havarijní služby bude vyúčtována na podkladě objednatelem potvrzeného zakázkového listu. 
V případě, že se nejedná o havárii na společné části domu, ale na části domu náležející k jednotce, bude platba vlastníkovi nebo nájemci jednotky účtována v hotovosti pracovníkem poskytujícím havarijní službu, pokud nebude oprávněným zástupcem statutárního orgánu určen způsob platby fakturací na SVJ nebo BD a současně tento způsob platby potvrzen v zakázkovém listu.
V případě následného zjištění, že se jedná o společnou část domu nebo o část náležející k jednotce, může být vyúčtovaná částka přefakturována SVJ/BD nebo opačně vlastníku jednotky. 

Jsme přesvědčeni, že tato nová koncepce výrazně přispěje ke zkvalitnění našich služeb a zlepší také současně podmínky práce pro statutární orgány Společenství vlastníků a Bytových družstev v domech, ve kterých LBD Praha 3 zajišťuje činnosti správce.

Pracovníci technického oddělení LBD Praha 3 Vám jako obvykle poskytnou v pracovní době veškerou potřebnou technickou pomoc při řešení havarijní situace a následně i při odstranění následků.

Podrobnější informaci obdrží statutární orgán SVJ/BD dopisem s přiloženým návodem pro uživatele bytů a samolepkami s telefonickým spojením k vylepení v prostorách domu.

S pozdravem

Lidové bytové družstvo Praha 3

30. 07. 2016


Zpět
Program Čistá energie Praha 2016.


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o možnosti využití programu Čistá energie Praha 2016 na přeměnu topných systémů na území hl. m. Prahy. Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně původních topných systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie.


Rada hl. m. Prahy schválila
usnesením č. 1165 ze dne 17. 5. 2016 „Pravidla Programu Čistá energie Praha 2016“. Lhůta pro podání žádostí je od 20. 6. – 30. 9. 2016.

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016. Aktuální znění a podmínky programu naleznete v sekci „Ke stažení“ přímo na webu LBD Praha 3 nebo na adrese: http://portalzp.praha.eu.


Na co lze dotaci získat.

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový, kondenzační. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách.

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými doklady, respektive na datu doplnění žádosti kompletními doklady. Pro rok 2016 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 18 mil. Kč. Na dotaci není právní nárok.

Žadatel, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2016 následujícím způsobem:

 1. vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2016", dále jen žádost;
 2. doloží žádost čitelnými fotokopiemi všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání);
 3. žádost doloženou nezbytnými doklady předloží žadatel ke kontrole z hlediska kompletnosti oddělení udržitelné energetiky OCP MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa dotace.topeni@praha.eu). Následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy.

Nezbytné doklady:

 • Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy);
 • Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů, na něž je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobních čísel těchto zdrojů (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016 je rozhodující pro uplatnění žádosti);
 • Revizní zpráva energetického zdroje (provedená po instalaci daného zařízení)
  - v případě plynového kotle Revizní zpráva plynového zařízení – pokud se jím nahrazuje starý plynový kotel lze i Revizní zpráva spalinové cesty;
  - v případě zdroje na elektřinu – tepelné čerpadlo, elektrokotel -  Zpráva o revizi elektrického zařízení;
  - v případě kotle na biomasu Revizní zpráva spalinové cesty;
  - v případě solárních panelů Protokol o zkoušce těsnosti;
 • Doklad o bankovním spojení prokazující, že účet pro zaslání dotace uvedený ve formuláři žádosti je žadatele (netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou);
 • Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Výjimku tvoří rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností (výměna plynového kotle za kondenzační);
 • V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto nemovitosti a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu;
 • Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci;
 • V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci;
 • Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě;

Seznam nezbytných dokladů je z důvodu technické odlišnosti jednotlivých zdrojů pouze orientační. Upřesňující informace k nezbytným dokladům pro Vaši konkrétní žádost je možné získat na tel. č. 236 004 314 nebo na e-mailu dotace.topeni@praha.eu


Zdroj: http://portalzp.praha.eu

12. 06. 2016


Zpět
Programy na opravy a modernizace bytových domů.


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o novince v dotačním programu na opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů vyhlášeném v roce 2016.


Nová zelená úsporám.

Vlastníci bytových domů na území hlavního města Prahy mohou od 15. 3. 2016 podávat žádosti o dotaci na energeticky úsporná opatření do kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám. Peníze mohou získat na zateplení a výměnu oken i dveří, ale také na výměnu kotle na tuhá paliva nebo instalaci solárního systému, rekuperaci, vypracování projektu a technický dozor.

Příjem žádostí o dotaci na Státním fondu životního prostředí ČR potrvá až do konce roku 2021. Kontinuální výzva pro pražské bytové domy nově nabízí podporu až do výše 30 procent způsobilých výdajů projektu. Výše dotace z programu Nová zelená úsporám se odvíjí od dosažených energetických úspor.

Novinkou u podpory pro bytové domy je navýšení maximální výše dotace z 20 na 30 % způsobilých výdajů.

Oprávněnými žadateli jsou společenství vlastníků (bytových) jednotek, bytová družstva, fyzické a právnické osoby, včetně městských částí. Zažádat o dotaci můžou před realizací podporovaných opatření, v průběhu i po dokončení realizace. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.

Kompletní podmínky najdou žadatelé na stránkách programu Nová zelená úsporám:
www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/2-vyzva-bytove-domy/

Zdroj: www.novazelenausporam.cz

29. 03. 2016


Zpět
SVJ jsou od 1. 1. 2016 povinna ukládat účetní závěrku do sbírky listin.


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o nové povinnosti pro Společenství vlastníků jednotek.

Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1. 1. 2016 bylo zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 stanovena povinnost pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku. Vzhledem k tomu, že SVJ jsou zapsána v rejstříku SVJ a nikoliv obchodním, klonila se odborná veřejnost k tomu, že tato povinnosti na SVJ nedopadá. Nově mají povinnost zveřejnění osoby zapsané v rejstříku veřejném, kterým je i rejstřík SVJ a povinnost ke zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin tedy dopadne i na SVJ.

Lhůta ke zveřejnění účetní závěrky činí 30 dnů ode dne jejích schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Tato lhůta se použije na účetní období od roku 2016 a dále. Účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, jsou SVJ povinna zveřejnit ve sbírce listin do 31. 3. 2016. Za účetní období, které započalo v roce 2015 je pak povinnost zveřejnění stanovena nejpozději do 30. 11. 2017.

Malé a mikro účetní jednotky, mezi které SVJ budou zpravidla patřit, přitom nemají povinnost zveřejňovat výkaz zisků a ztrát.

Závěrem lze tedy shrnout povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrky za účetní období roku 2014 do 31. 3. 2016, za účetní období roku 2015 do 30. 11. 2017 a za účetní období roku 2016 a následujících do 30 dnů od jejich schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly shromážděním schváleny.

V případě Vašeho zájmu, jsme připraveni pro Vás podání do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu zajistit. Bližší informace a podmínky pro zajištění podání Vám rádi sdělíme v kanceláři LBD Praha 3, paní Jana Karasová, tel.: 226 227 227; e-mail: jana.karasova@lbd-praha3.cz, podatelna.


19. 02. 2016Zpět
Umístění kamerových systémů v bytových domech.


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem. Z uveřejněného stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů č.1/2016 vyplývají nové možnosti realizace kamerových systémů v bytových domech.

V minulosti bylo možné sledovat pouze prostory, jako jsou sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí).

Nově jsou v obdobném režimu také vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště. Toto výrazně zvyšuje smysluplnost instalace kamerového systému se záznamem pro potřeby řešení bezpečnosti v bytovém domě.

Stanovisko ke stažení zde.

9. 02. 2016


Zpět       Archiv

Klientská
zóna

Výzva účasti,
ve druhém kole
  veřejné soutěže: 

Vyhlášenou
LBD Praha 3

Družstvo zahajuje druhé kolo soutěže.

Předmět soutěže: jednotka č. 1978/10, byt o velikosti 1+1, ...

Více Kamerové systémy v bytových domech. 

      


Dovolujeme si Vás informovat o nových zásadách instalace kamerových systémů se záznamem.

  Více 
Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více