Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)Archiv aktualit II.Q. 2015

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Vážení klienti,

ve sbírce zákonů byl dne 4. 5. 2015 vyhlášen zákon č. 103/2015 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2015 mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Pro vlastníky bytových domů z této změny vyplývá zrušení povinnosti opatření průkazu energetické náročnosti budovy podle energeticky vztažné plochy. Dále byla zrušena povinnost opatření průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a zároveň pokud jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Podle definice větší změny stavby uvedené v § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 406/2000 Sb. z této úpravy dále vyplývá, že tam, kde byla po 1. lednu 1947 provedena půdní vestavba, nástavba nebo provedena výměna oken či zateplení fasády na více než 25% celkové plochy obálky budovy, zůstává i nadále povinnost opatření průkazu při prodeji nebo pronájmu jak budovy, tak i ucelené části budovy (jednotky) pro vlastníky nebo Společenství vlastníků jednotek. Definice obálky budovy je uvedena v § 2 odst. 1 písm. t) zákona č. 406/2000 Sb.

Pokud má dům realizovanou půdní vestavbu nebo provedenou výměnu oken či zateplení fasády, bude potřeba spočítat, jestli plocha změněné obálky budovy nepřesahuje 25% celkové plochy původní obálky budovy. K zajištění výpočtu autorizovaným energetickým specialistou Vám rádi poskytneme kontaktní adresu, případně zajistíme v rámci technické pomoci podklady pro výpočet změněné plochy obálky včetně objednání výpočtu u energetického specialisty.

V případě, že je budova vystavěna po 1. lednu 1947 platí i nadále povinnost opatření průkazu pro vlastníky budovy, Společenství vlastníků jednotek a vlastníky jednotek při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a od 1. ledna 2016 i při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy. Vlastník jednotky může podle § 7a odst. 7 zákona č. 406/2000 Sb. nahradit průkaz vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky, pokud mu nebyl na písemné vyžádání průkaz předán.

Pro další informace k této problematice se můžete obrátit na pracovníky Technického oddělení LBD Praha 3, kteří Vám poradí, jak postupovat a případně zprostředkují vypracování průkazu.

Zdroj: https://portal.gov.cz, Sbírka zákonů ČR

10. 6. 2015
Konference o bydlení - potřebují občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích věcnou novelizaci?

Vážení klienti,

V Domě odborových svazů se dne 22. května 2015 konala Konference o bydlení. Uspořádaly ji Česká společnost pro rozvoj bydlení ČSRB a Sdružení nájemníků ČR SON. Na konferenci vystoupili zástupci různých organizací, tři důležité prezentace jsou uveřejněny na webu SON:


Mgr. Martin Kroh:                Zkušenosti s novou legislativou bydlení
JUDr. Marek Novotný:       Zkušenosti s právní úpravou v bytových korporacích
Mgr. Kateřina Horáková:   Zkušenosti s právní úpravou v bytových korporacích (SVJ a BD)

JUDr. František Helešic zveřejnil svůj diskusní příspěvek pod názvem Konference k bydlení na webu ČSRB


Zdroj: Sdružení nájemníků ČR SON
Zdroj: Česká společnost pro rozvoj bydlení ČSRB

26. 5. 2015
Čistá energie Praha 2015.

Vážení klienti,

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1011 ze dne 5. 5. 2015 Pravidla Programu Čistá energie Praha 2015“. Lhůta pro podání žádostí je od 8. 6. – 30. 9. 2015.

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2015.

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách.

Žádost o poskytnutí dotace Čistá energie Praha 2015
Smlouva o poskytnutí dotace Čistá energie Praha 2015

Zdroj: portál Hlavního města Prahy

12. 5. 2015Program Nová zelená úsporám.

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o možnosti využití programu Nová zelená úsporám – snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů Státního fondu životního prostředí, který lze využít jako podporu pro realizaci některých druhů oprav bytových domů.

Program Státního fondu životního prostředí je určen pro všechny vlastníky bytových domů v Praze.

Podmínky programu se řídí podmínkami SMĚRNICE MŽP č. 2/2015 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám od roku 2015 – 1.výzva pro bytové domy. Aktuální znění a podmínky programu naleznete v sekci „Odkazy“ přímo na LBD Praha 3 nebo na adrese: http://www.novazelenausporam.cz/.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU

První výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblast podpory:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2015
Alokace finančních prostředků: 500 000 000 Kč

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Způsob podání žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách Programu: www.novazelenausporam.cz

Základní pravidla:  (zde)

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 10 mil. Kč.
 4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.
 5. Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.


Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti:

 • předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
 • v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
 • kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů

Zdroj: web Státního fondu životního prostředí

2. 4. 2015


       Zpět 


  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.